Home » Proizvodi i aplikacije » Prehrambena industrija » Akvizicija temperature i relativne vlage vazduha

Akvizicija temperature i relativne vlage vazduha u procesu proizvodnje mleka, kiselomlečnih proizvoda, sireva...

Akvizicija – Praćenje tehnoloških parametara na ključnim tačkama u mlekari.

Hazard Analysis and Critical Control Point ili skraćeno HACCP (HASAP) je sistem principa i metodologija koji obezbeđuju proizvodnju i promet zdravstveno ispravne hrane, bezbednu od hemijskih, bioloških ili fizičkih rizika.

Akvizicija temperature i relativne vlage vazduha u procesu proizvodnje mleka, kiselomlečnih proizvoda, sireva...

ECM je, u želji da  mlekarama, sa kojima ima višedecenijsko iskustvo, pomogne da uvođenjem mernih tačaka  na bitnim lokacijama unutar proizvodnog  pogona, dobije sistem koji pouzdano i precizno kontroliše i ostavlja  trajni zapis o temperaturama, koncentraciji sredstva za pranje (CIP) relativnoj vlažnosti vazduha (npr. u prostorijama gde se vrši fermentacija sireva) u prvoj fazi, a zatim i o toku mleka, kiselomlečnih proizvoda kao i trajnijih proizvoda.

Uvođenjem ovog tehničkog rešenja ostvarili bi ste sledeće benefite:

  • Potpuna kontrola temperature mleka od ulazne sirovine do gotovog proizvoda.
  • Kontrola procesa pranja.
  • Viši kvalitet proizvoda zahvaljajući praćenju tempetrature fermentacije u duplikatorima i termokomorama.
  • Kvalitet pranja i ušteda u potrošnji sredstva za pranje.
  • Ekologija


REFERENCE:

  • Mlekara Mladost Kragujevac
  • Niška Mlekara - sekvencijalno