Home » Proizvodi i aplikacije » Elektronski uređaji i mernoregulaciona tehnika

Elektronski uređaji i mernoregulaciona tehnika

PLC ECM 2000

PLC ECM 2000 je programabilni logički automat modularne strukture koja ga čni fleksibilnim i podesnim za ispunjavanje najsloženijih zahteva koji se javljaju prilikom uvođenja automatizacije u upravljanje sistemima, tehnološkim procesima mašinama i uređajima u industrijskim uslovima. Kvalitet i pouzdanost ovog kontrolera potvrđeni su njegovom primenom u mnogim fabrikama širom zemlje.

Više detalja

PLC mini53, mikro53, nano53

Programabilni logički kontroleri ECM MINI 53, MIKRO 53 I NANO 53 su našli široku primenu u medicini, prehrambenoj, hemijskoj, procesnoj, kao i industriji prerade metala u upravljanju složenim tehnološkim procesima koji ne zahtevaju veliki broj ulaza odnosno izlaza.

Više detalja

PIC Step kontroler

Ovaj automat je koncipiran tako da simulira rad diodno matričnih i mehaničkih programatora, ali je za razliku od njih vreme svakog koraka, kojih ima 32, programabilno. Pomoću ulaza PAUZA rad kontrolera je moguće zaustaviti, dok je ulazom START/STEP moguće preći na sledeći korak.

Više detalja

PIC kontroleri

U ECM- u je do sada razvijen i veliki broj uređaja opšte namene cija je arhitekura zasnovana na MICROCHIP RISC mikrokontrolerima.

Više detalja

Ispravljači za galvanizaciju 100 – 1000 a sa ili bez prepolarizacije

Uskoro više detalja !

Više detalja