Home » Proizvodi i aplikacije » Elektronski uređaji i mernoregulaciona tehnika » PIC Step kontroler

PIC Step kontroler

Ovaj automat je koncipiran tako da simulira rad diodno matričnih i mehaničkih programatora, ali je za razliku od njih vreme svakog koraka, kojih ima 32, programabilno. Pomoću ulaza PAUZA rad kontrolera je moguće zaustaviti, dok je ulazom START/STEP moguće preći na sledeći korak.

PIC Step kontrolerU koraku 0, PLC je u stanju mirovanja. Pritiskom na taster START PLC prelazi u korak 1 i izvršava isprogramirani ciklus. Po završetku ciklusa PLC se vraća u korak 0 (stanje mirovanja) ili neki drugi zadati korak (LOOP). Dva monostabilna izlaza se aktiviraju programski (sinhrono sa izlazima 6 i 7), a podešavanje vremena je interno ili eksterno.

Programiranje PIKO-STEP automata se vrši pomoću PIKO-KONZOLE ili PC računara. Konzola je multifunkcionalna i pored programiranja obezbeđuje 'monitoring' ili brojačku funkciju. Program na računaru u potpunosti emulira rad PIKO-KONZOLE.

Ne postoji programski jezik za rad sa ovim PLC-om. Programiranje se vrši unošenjem vremena u decimalnom (0-9) obliku, sa mogućnošću izbora vremenske baze, dok se izlazi programiraju binarno (0,1) za željeni korak. PLC u EEPROM memoriji čuva aktuelni program sve dok ga korisnik ne promeni.

PIKO-STEP kontroler je našao svoju primenu u upravljanju procesima i mašinama kod kojih je proces rada ciklican. Moguć je rad i više umreženih PIKO-STEP kontrolera.