Home » Proizvodi i aplikacije » Energetska efikasnost, regulacija temperature u hotelima » Tecor System

Tecor System

TECOR je sistem za potpunu kotrolu i upravljanje grejanjem u javnim objektima kao što su hoteli, ustanove, bolnice, škole i svim ostalim objektima sa većim brojem prostorija, u kojima je potrebno održavati različitu temperaturu u zavisnosti od namene i angažovanosti prostorije

Srce sistema TECOR je program u centralnom računaru koji bežičnim putem, preko senzora, očitava temperature u prostorijama i upravlja elektromagnetnim ventilima na grejnim telima.

Prema potrebi, TECOR otvara i zatvara ventile na radijatorima, upoređujući podatke o temperaturi programiranoj za prostoriju i trenutnoj temperaturi u njoj.

TECOR, kao bežični sistem, ne zahteva dodatne ili naknadne građevinske radove. Ugrađuje se u postojeće, već završene objekte ili u onom trenutku tokom izgradnje i opremanja koji odredi korisnik.

TECOR se lako ugrađuje na sve postojeće sisteme grejanja i uspešno ga optimizuje nezavisno od njegove starosti i osnovne koncepcije.

Obuka za korišćenje je jednostavna i prilagođena opštem nivou tehničkog obrazovanja zaposlenih.

Tecor System | Sistem za regulaciju temperature u hotelima i javnim objektima

U vreme kada je ušteda energije broj jedan u svetu, a sve više i kod nas, firma ECM iz Kragujevca proizvela je jedinstveno i vrlo jednostavno rešenje koje će uz minimalnu investiciju, postojeće radijatorske sisteme pretvoriti u najsavremenije centralizovane sisteme grejanja i proizvod nazvala TECOR ( TemperaturE COntrol and Regulation). Zapravo, Tecor sistem omogućava da se sa personalnog računara upravlja temperaturom u svakoj prostoriji pojedinačno, tako da se energija troši samo kada je to potrebno i u meri u kojoj je to potrebno.

Imajući u vidu da kapaciteti naprimer hotela vrlo često nisu popunjeni a da se sve prostorije greju, ali i da se pregrejane sobe često rashlađuju otvaranjem prozora dolazimo do zaključka da je ušteda koju ostvarujemo značajna. Ovaj sistem omogućuje da se na jednostavan način upisujući temperaturu u PC računaru, za svaku prostoriju pojedinačno, izbegnu gore navedeni problemi a pored toga dobije idealno izbalansiran sistem.

TECOR je sistem čiji softver u centralnom  računaru u realnom vremenu, kablovski ili bezžično, komunicira sa temperaturnim senzorima u grejanoj prostoriji i komandnim modulom. Komandni modul na osnovu instrukcija iz centralnog računara upravlja elektroventilima na grejnim telima, reguliše protok grejnog fluida i samim tim temperaturu u grejanoj prostoriji.

Mora se imati u vidu da ugradnja sistema TECOR eliminiše potrebu za veoma skupom merno-regulacionom opremom koja se u slične potrebe koristi.

Sistem omogućava preciznu regulaciju temperature unutar prostorije tačno koliko i kada korisnik želi a otplata investicije je jako kratka.

Softver u centralnom računaru zapisuje temperature tako da su podatci, u obliku  dijagrama temperatura/vreme,  dostupni korisniku.