Home » Proizvodi i aplikacije » Prehrambena industrija » Termografske table za pasterizatore, duplikatore, termokomore...

Termografske table za pasterizatore, duplikatore, termokomore...

Termografska tabla je uređaj koji meri i zapisuje više temperatura i upravlja ventilom za recirkulaciju mleka i alarmom.

Termografske table za pasterizatore, duplikatore, termokomore...Mere se sledece veličine:

 • Temperatura mleka na izlazu
 • Temperatura pasterizovanog mleka
 • Temperatura vode za grejanje
 • Temperatura izlaznog mleka


Pored štampanja dijagrama na štampaču koji se nalazi na termografskoj tabli, ECM isporučuje i softverski paket koji omogućava prikupljanje podataka i praćenje rada termografske table na PC-u. Ovim softverom je moguće konstantno praćenje rada termografske table i to preko dijagrama na ekranu. Ovako prikupljeni podaci se smeštaju u fajl koji može da primi informacije prikupljene u toku 24 casa rada. Podatke iz fajla je dalje po želji moguće pregledati na monitoru ili ih štampati na štampaču.

Automatizacijom ovog sistema pored pouzdanog rada postignuta je i veoma precizna regulacija temperature tako da se vođenje procesa svodi na temperaturne oscilacije u okviru 1C.

Reference:

 • Mlekara “Mladost” Kragujevac
 • Niška mlekara Niš
 • Mlekara Lajkovac
 • Mlekara “Solventa” Pančevo
 • Mlekara “Pan mlek” Pančevo
 • Mlekara Podgorica
 • Mlekara Vrbas
 •  Mlekara Džersi Knjaževac